Bezpłatna wysyłka przy zamówieniach powyżej 225 zł
Bezpłatne 30-dniowe zwroty

Regulamin

Witamy w SportOstroda.com.pl. Świadczymy usługi zgodnie z zawiadomieniami, warunkami i postanowieniami określonymi w niniejszej umowie („Umowa”). Ponadto, korzystając z dowolnej usługi SportOstroda.com.pl (np. Składając zamówienie lub pisząc recenzję klienta), będziesz podlegać zasadom, wytycznym, politykom, regulaminom mającym zastosowanie do tych usług i są one włączone do niniejszej Umowy przez odniesienie. SportOstroda.com.pl zastrzega sobie prawo do zmiany tej strony i niniejszego regulaminu w dowolnym momencie.

Uzyskiwanie dostępu, przeglądanie lub inne korzystanie z witryny oznacza zgodę na wszystkie warunki niniejszej Umowy. Przeczytaj uważnie niniejszą Umowę przed kontynuowaniem.
Oświadczasz i gwarantujesz, że masz co najmniej 18 lat lub odwiedzasz witrynę pod nadzorem rodzica lub opiekuna. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, SportOstroda.com.pl udziela Ci ograniczonej, odwołalnej, niezbywalnej i niewyłącznej licencji na dostęp i korzystanie z serwisu poprzez wyświetlanie go w Twojej przeglądarce internetowej wyłącznie w celu dokonywania zakupów. dla przedmiotów osobistych sprzedawanych w serwisie, a nie do użytku komercyjnego lub użytku w imieniu osób trzecich, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez SportOstroda.com.pl z góry. Każde naruszenie niniejszej Umowy spowoduje natychmiastowe cofnięcie licencji udzielonej w niniejszym ustępie bez powiadomienia.

Z wyjątkiem przypadków dozwolonych w powyższym akapicie, nie możesz reprodukować, rozpowszechniać, wyświetlać, sprzedawać, wydzierżawiać, przesyłać, tworzyć dzieł pochodnych, tłumaczyć, modyfikować, odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować, dekompilować lub w inny sposób wykorzystywać tej witryny lub jakiejkolwiek jej części, chyba że wyraźnie dozwolone na piśmie przez SportOstroda.com.pl. Zabrania się wykorzystywania w celach komercyjnych jakichkolwiek informacji znajdujących się na stronie lub wykorzystywania strony na rzecz innej firmy, chyba że SportOstroda.com.pl wyraźnie na to zezwoli. SportOstroda.com.pl zastrzega sobie prawo do odmowy obsługi, zamknięcia kont i / lub anulowania zamówień według własnego uznania, w tym między innymi, jeśli SportOstroda.com.pl uzna, że ​​postępowanie klienta narusza obowiązujące prawo lub jest szkodliwe dla SportOstroda. zainteresowania com.pl.

Użytkownik nie będzie przesyłać, rozpowszechniać ani w inny sposób publikować za pośrednictwem tej Witryny żadnych Treści, informacji lub innych materiałów, które (a) naruszają lub naruszają prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, znaki usługowe, tajemnice handlowe lub inne prawa własności jakiejkolwiek osoby; (b) są zniesławiające, zawierające groźby, zniesławiające, obsceniczne, nieprzyzwoite, pornograficzne lub mogą powodować jakąkolwiek odpowiedzialność cywilną lub karną na mocy prawa ChRL lub prawa międzynarodowego; lub (c) zawiera wszelkie błędy, wirusy, robaki, pułapki, konie trojańskie lub inny szkodliwy kod lub właściwości.

SportOstroda.com.pl może przypisać Ci hasło i identyfikator konta, aby umożliwić Ci dostęp i korzystanie z niektórych części tej witryny. Za każdym razem, gdy użyjesz hasła lub identyfikacji, zostaniesz uznany za uprawnionego do dostępu i korzystania z serwisu w sposób zgodny z warunkami niniejszej Umowy, a SportOstroda.com.pl nie ma obowiązku sprawdzania autoryzacji ani źródła o każdym takim dostępie lub korzystaniu z witryny.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za cały dostęp do tej witryny i korzystanie z niej przez kogokolwiek, kto używa hasła i identyfikatora pierwotnie przypisanego do Ciebie, niezależnie od tego, czy taki dostęp do tej witryny i korzystanie z niej jest faktycznie przez Ciebie autoryzowany, w tym między innymi za wszelką komunikację i transmisje. oraz wszystkie zobowiązania (w tym między innymi zobowiązania finansowe) powstałe w wyniku takiego dostępu lub użytkowania. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za ochronę bezpieczeństwa i poufności hasła i danych identyfikacyjnych przypisanych do Ciebie. Należy niezwłocznie powiadomić SportOstroda.com.pl o każdym przypadku nieuprawnionego użycia hasła lub identyfikatora lub innego naruszenia lub groźby naruszenia bezpieczeństwa serwisu.

Dane Twojego konta klienta i informacje o zamówieniu zostaną przesłane do Ciebie e-mailem. Aby mieć pewność, że otrzymasz w odpowiednim czasie szczegóły zamówienia (informacje dotyczące płatności, inne ważne informacje itp.), Nie zapomnij regularnie sprawdzać swojej skrzynki odbiorczej (w tym folderu ze spamem). Po rejestracji będziesz otrzymywać nasze biuletyny z informacjami o wyprzedażach, kuponach i specjalnych promocjach. Możesz zrezygnować z subskrypcji, korzystając z łącza z dowolnego biuletynu e-mailowego lub osobistego ustawienia subskrypcji po zalogowaniu się na swoje konto.

Recenzje i komentarze

O ile w innym miejscu niniejszej Umowy lub na stronie nie określono inaczej, wszystko, co przesyłasz lub publikujesz na stronie i / lub udostępniasz SportOstroda.com.pl, w tym między innymi; pomysły, know-how, techniki, pytania, recenzje, komentarze i sugestie (łącznie „„ Zgłoszenia ””) są i będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone, a przesyłając lub publikując, zgadzasz się na nieodwołalną licencję na zgłoszenie oraz wszelkie związane z nimi prawa własności intelektualnej (z wyłączeniem autorskich praw osobistych, takich jak prawo autorskie) do SportOstroda.com.pl bezpłatnie, a SportOstroda.com.pl będą mieć nieodpłatne, ogólnoświatowe, wieczyste, nieodwołalne i zbywalne prawo do korzystania, kopiowania rozpowszechniać, wyświetlać, publikować, wykonywać, sprzedawać, wydzierżawiać, transmitować, adaptować, tworzyć dzieł pochodnych z takich Zgłoszeń w jakikolwiek sposób iw jakiejkolwiek formie, a także tłumaczyć, modyfikować, odtwarzać, dezasemblować lub dekompilować takie Zgłoszenia. Wszystkie zgłoszenia staną się automatycznie wyłączną własnością SportOstroda.com.pl i nie będą zwracane Tobie, a Ty zgadzasz się nie podnosić sporu w związku z jakimkolwiek wykorzystaniem wpisu przez SportOstroda.com.pl w przyszłości.

Gwarantujesz, że Twoje Zgłoszenia, w całości lub w części, są jasne i wolne od wszelkich naruszeń praw własności intelektualnej, sporów lub roszczeń stron trzecich. SportOstroda.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie praw autorskich lub innych praw osób trzecich przez Ciebie. Zobowiązujesz się bronić sponsora przed wszelkimi stratami spowodowanymi wykorzystaniem zgłoszeń do jakichkolwiek celów i wypłacić mu odszkodowanie.

Oprócz praw przysługujących każdemu Zgłoszeniu, zamieszczając komentarze lub recenzje w serwisie, udzielasz SportOstroda.com.pl również prawa do używania nazwy, którą przesyłasz wraz z recenzjami, komentarzami lub innymi treściami, jeśli takie istnieją, w związku z taką recenzją, komentarzem lub inną treścią. Oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś właścicielem lub w inny sposób kontrolujesz wszystkie prawa do recenzji, komentarzy i innych treści, które publikujesz w tej witrynie oraz że wykorzystanie Twoich recenzji, komentarzy lub innych treści przez SportOstroda.com.pl nie będzie naruszać na lub naruszają prawa osób trzecich. Zabrania się wykorzystywania fałszywego adresu e-mail, podszywania się pod kogoś innego, ani w inny sposób wprowadzać SportOstroda.com.pl lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek Zgłoszeń lub treści. SportOstroda.com.pl może, ale nie jest zobowiązana do usuwania lub edytowania jakichkolwiek Zgłoszeń (w tym komentarzy lub recenzji) z dowolnego powodu.

prawa autorskie

Wszystkie teksty, grafiki, zdjęcia lub inne obrazy, ikony przycisków, klipy audio, logo, slogany, nazwy handlowe lub programy słowne i inne treści na stronie internetowej SportOstroda.com.pl (łącznie „Treść”) należą wyłącznie do SportOstroda. com.pl lub odpowiednim dostawcom treści. Nie możesz używać, reprodukować, kopiować, modyfikować, przesyłać, wyświetlać, publikować, sprzedawać, licencjonować, publicznie wykonywać, rozpowszechniać ani wykorzystywać komercyjnie żadnej Treści ani w inny sposób rozporządzać jakąkolwiek Treścią w sposób niedozwolony przez SportOstroda.com. pl, bez uprzedniej pisemnej zgody SportOstroda.com.pl. Surowo zabronione jest używanie w SportOstroda.com.pl narzędzi do eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do zbierania i ekstrakcji danych, a także znaków towarowych lub usługowych SportOstroda.com.pl w metatagach. Możesz przeglądać i wykorzystywać Treść tylko do swoich danych osobowych oraz do robienia zakupów i składania zamówień w witrynie, a nie w żadnym innym celu. Gromadzenie, aranżacja i montaż wszystkich treści na tej stronie („Kompilacja”) należą wyłącznie do SportOstroda.com.pl. Zabrania się wykorzystywania Treści lub Kompilacji SportOstroda.com.pl w jakikolwiek sposób, który dyskredytuje lub dyskredytuje SportOstroda.com.pl lub w jakikolwiek sposób, który może powodować nieporozumienia lub naruszenie jakichkolwiek obowiązujących przepisów lub regulacji. Całe oprogramowanie używane w tej Witrynie („Oprogramowanie”) jest własnością SportOstroda.com.pl i / lub jej dostawców. Treść, Kompilacja i Oprogramowanie są chronione stanowym, krajowym i międzynarodowym prawem autorskim. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone, są zastrzeżone przez SportOstroda.com.pl. Osoby naruszające prawo będą ścigane w pełnym zakresie prawa.

SportOstroda.com.pl uznaje i szanuje wszelkie prawa autorskie i znaki towarowe. W związku z tym jakiekolwiek wykorzystanie telewizji, filmu, muzyki, festiwalu filmowego lub innych nazw lub tytułów nie ma związku ze SportOstroda.com.pl i jest wyłączną własnością właścicieli praw autorskich lub znaków towarowych. Nasze ubrania są inspirowane stylem celebrytów i są naszymi odtworzeniami rzeczy noszonych przez celebrytów w twoich ulubionych programach telewizyjnych i na czerwonym dywanie, jednak nie są one autoryzowane, promowane ani powiązane z tymi programami w żaden sposób i nie są pomyślane jako naruszenia jakichkolwiek zarejestrowanych znaków towarowych lub praw autorskich.

Kodeks postępowania klienta

W SportOstroda.com.pl jesteśmy zawsze dla naszych klientów i dołożymy wszelkich starań, aby wszelkie problemy rozwiązywać w sposób grzeczny, profesjonalny i przyjazny. Dlatego nie będziemy tolerować żadnego niedopuszczalnego lub nieracjonalnego zachowania wobec członków naszego Zespołu Obsługi Klienta. Niedopuszczalne zachowanie skierowane do pracowników Obsługi Klienta lub SportOstroda.com.pl może obejmować na przykład: -
Zachowanie agresywne, obraźliwe i groźne. Przykłady obejmują: wszelkie bezpośrednie lub domniemane zagrożenia w dowolnym kanale komunikacji; zastraszający język; zniewagi osobiste i słowne; uwagi seksistowskie, rasistowskie, homofobiczne lub uwłaczające; grubiaństwo; wypowiedzi zapalne; przysięga; i bezpodstawne zarzuty.
-Nieustanne składanie żądnych lub dokuczliwych skarg, mimo że sprawa została w pełni rozwiązana; podobnie, powtarzanie reklamacji utrzymujących się pomimo zaproponowania rozsądnych i uczciwych rozwiązań zgodnie z naszymi zasadami.
- Żądanie, oczekiwanie lub żądanie od pracowników naruszenia ustalonych wytycznych polityki firmy, np. Kwota zwrotu, ramy czasowe, specjalne odszkodowanie itp .; podobnie, szukając nierealistycznego rezultatu poza zakresem naszych własnych zasad i procedur. Domyślnie kwota zwrotu nie może przekroczyć kwoty pierwotnego zamówienia zapłaconej SportOstroda.com.pl.
- Wielokrotna zmiana charakteru (lub przedmiotu) skargi lub pożądanego rezultatu, częściowo po udzieleniu formalnej odpowiedzi.
- Nadmierna liczba reklamacji w porównaniu z całkowitą historią wartości zakupów. W przypadku takiego zachowania składającym skargę można pouczyć i oficjalnie powiadomić o następujących
sprawach : - Ich język jest uważany za obraźliwy, obraźliwy, groźny i całkowicie niedopuszczalny.
- Muszą powstrzymać się od używania takiego języka, zastraszania i gróźb.
- Nie będzie dalszej wymiany korespondencji w tej sprawie, jeśli będą upierać się przy takim zachowaniu.
-SportOstroda.com.pl zastrzega sobie prawo do zaprzestania przyjmowania zamówień od klienta w przyszłości bez wcześniejszego powiadomienia.

SportOstroda.com.pl Proces eskalacji reklamacji

Ten proces dotyczy wyłącznie kwestii związanych z obsługą klienta. W przypadku odrębnych kwestii prawnych, takich jak prawa autorskie, zapoznaj się z naszym okienkiem prawnym tutaj: Jeśli klient jest niezadowolony z rozwiązania oferowanego przez naszą Obsługę Klienta, może skontaktować się z naszym Inspektorem Obsługi Klienta, przesyłając nowe zgłoszenie w sekcji „Prześlij formalną skargę” w następujący sposób: Skontaktuj się z nami> Prześlij zgłoszenie. Na wszystkie reklamacje odpowiadamy w ciągu 24 godzin z wyjątkiem weekendów i świąt.

Polityka dotycząca naruszenia praw własności intelektualnej

Polityką SportOstroda.com.pl jest podejmowanie odpowiednich działań w razie potrzeby w celu przestrzegania i uznania wszystkich odpowiednich przepisów stanowych, federalnych i międzynarodowych w związku z materiałami, które rzekomo naruszają jakikolwiek znak towarowy, prawa autorskie, patent i wszelkie inne Prawa własności. Jeśli jesteś właścicielem praw własności intelektualnej i uważasz, że SportOstroda.com.pl sprzedaje, oferuje do sprzedaży lub udostępnia towary i / lub usługi, które naruszają Twoje prawa własności intelektualnej, prześlij w całości poniższe informacje do support @ SportOstroda .com.pl Wymagane informacje:
1. Elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela ekskluzywnego przedmiotu, do którego prawa zostały przypuszczalnie naruszone;
2. Opis dzieła lub materiału, który przypuszczalnie narusza prawa;
3. Opis miejsca, w którym w witrynie znajduje się materiał przypuszczalnie naruszający prawa (adresy URL produktów);
4. Informacje wystarczające do skontaktowania się z Tobą, takie jak adres, numer telefonu i adres e-mail;
5. Oświadczenie, że wyrażasz w dobrej wierze przekonanie, że sporne użycie materiału nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich lub innych praw własności, jego przedstawiciela lub prawo;
6. Identyfikacja praw własności intelektualnej, które Twoim zdaniem zostały naruszone przez Witrynę (np. „Prawa autorskie XYZ”, „Znak towarowy ABC, nr rej. 123456, zarejestrowany 01.01.04” itp.);
7. Oświadczenie przez Ciebie, że powyższe informacje i zawiadomienie są dokładne i pod groźbą krzywoprzysięstwa, że ​​jesteś właścicielem praw autorskich lub jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela, którego wyłączne prawo zostało rzekomo naruszone.

Wypowiedzenie i skutek wypowiedzenia

Oprócz wszelkich innych środków prawnych lub słusznych, SportOstroda.com.pl może, bez wcześniejszego powiadomienia, wypowiedzieć Umowę lub cofnąć jakiekolwiek lub wszystkie prawa przyznane na mocy niniejszej Umowy. Po wypowiedzeniu niniejszej Umowy natychmiast zaprzestaniesz dostępu do strony i korzystania z niej, a SportOstroda.com.pl, oprócz wszelkich innych prawnych lub sprawiedliwych środków zaradczych, natychmiast unieważni wszystkie hasła i dane identyfikacyjne konta wydane i odmawiasz dostępu do tej Witryny i korzystania z niej w całości lub w części. Jakiekolwiek wypowiedzenie niniejszej Umowy nie ma wpływu na odpowiednie prawa i obowiązki (w tym między innymi zobowiązania płatnicze) stron powstałe przed datą rozwiązania.

Zrzeczenie się i ograniczenie odpowiedzialności

O ile nie postanowiono inaczej w standardowych warunkach sprzedaży, które regulują to samo dla każdego produktu na tej stronie, ta strona, produkty oferowane do sprzedaży na niej i transakcje dokonywane za jej pośrednictwem są dostarczane przez SportOstroda.com.pl na zasadzie „tak jak jest " podstawa. SportOstroda.com.pl nie składa żadnych prezentacji ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, co do działania strony lub informacji, treści, materiałów lub produktów zawartych w tej witrynie, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym dokumencie, w pełnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawa, SportOstroda.com.pl zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu, nienaruszalności, tytułu, cichej przyjemności, dokładności danych i integracji systemu. Ta witryna może zawierać nieścisłości, pomyłki lub błędy typograficzne. SportOstroda.com.pl nie gwarantuje, że zawartość będzie nieprzerwana i wolna od błędów. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo SportOstroda.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z tej witryny, w tym między innymi za szkody pośrednie przypadkowe, karne, przykładowe, szczególne lub wtórne . W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, całkowita odpowiedzialność SportOstroda.com.pl wobec Ciebie za jakiekolwiek szkody (niezależnie od podstawy działania) nie przekroczy łącznie kwoty opłat faktycznie uiszczonych przez Ciebie na rzecz SportOstroda.com.pl w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym czyn rzekomo powodujący odpowiedzialność SportOstroda.com.pl.

SportOstroda.com.pl i / lub sprzedawca będą postępować zgodnie z gwarancją podaną na naszej stronie wtedy i tylko wtedy, gdy uszkodzenie dotyczy rzeczy i ma ważne i potwierdzone wady fabryczne. SportOstroda.com.pl i / lub sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania przez klienta, zaniedbania osobistego i / lub innych przyczyn nie przypisujących wad towaru.

Przyjęcie zamówienia

Należy pamiętać, że mogą istnieć zamówienia, których nie możemy przyjąć i musimy je anulować. SportOstroda.com.pl zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do odmowy lub anulowania zamówienia z dowolnego powodu. Niektóre sytuacje, które mogą spowodować anulowanie zamówienia, obejmują ograniczenia ilości dostępnych do zakupu, nieścisłości lub błędy w informacjach o produkcie lub cenach lub problemy zidentyfikowane przez nasz dział unikania kredytów i oszustw. Możemy również wymagać dodatkowych weryfikacji lub informacji przed przyjęciem zamówienia. Skontaktujemy się z Tobą, jeśli całość lub część Twojego zamówienia zostanie anulowana lub jeśli do przyjęcia zamówienia wymagane są dodatkowe informacje.

Obie strony uzgadniają, że po wysłaniu zamówienia wyłączną odpowiedzialność za transport ponosi zewnętrzna firma logistyczna. Na tym etapie pełna własność produktu (-ów) należy do kupującego; całą odpowiedzialność i ryzyko związane z transportem ponosi kupujący.

SportOstroda.com.pl nie odpowiada za spóźnione dostawy na specjalne okazje, takie jak urodziny czy inne imprezy. Zachęcamy klientów do składania zamówień z wyprzedzeniem, aby mieć wystarczająco dużo czasu na otrzymanie produktu.

Z wyprzedzeniem poinformowaliśmy naszych klientów o szczycie świątecznym za pośrednictwem banerów i biuletynów oraz zaproponowaliśmy ostateczny termin zamówienia i metody wysyłki w tym okresie. Dlatego nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności, jeśli przedmiot nie dotrze na czas na Boże Narodzenie.

Wszystkie zamówienia zgłoszone przez firmy spedycyjne jako „dostarczone” są uznawane za dostarczone. SportOstroda.com.pl nie ponosi w tym przypadku odpowiedzialności za brak dostawy.

Konto użytkownika

Ze względów bezpieczeństwa każdy klient może domyślnie utworzyć tylko jedno zarejestrowane konto. W przypadku klientów, którzy próbują utworzyć kilka kont, TwinkleDeals zastrzega sobie prawo do zawieszenia kont bez powiadomienia.

Zgodnie z przepisami celnymi klienci muszą podać prawidłowe i dokładne dane. Wszystkie nazwy, adresy i nazwy płatników powinny być prawidłowe. Niektóre kraje wymagają, aby odbiorca przedstawił swój dowód osobisty lub paszport w celu wyczyszczenia paczki lub w celu weryfikacji płatności. Za dokładność danych, które nam przekazują, odpowiadają wyłącznie klienci. Jeśli jakiekolwiek informacje są nieprawidłowe i uniemożliwiają jakąkolwiek wysyłkę, dostawy lub odprawę celną, nie będziemy ponosić odpowiedzialności i nie zaoferujemy żadnej rekompensaty w takich przypadkach.

SportOstroda.com.pl zawsze będzie przestrzegać prawa, o czym uprzejmie przypominamy użytkownikom. Jako importer, klienci są odpowiedzialni za przestrzeganie wszystkich praw i przepisów w swoich krajach. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Błędy typograficzne

Chociaż SportOstroda.com.pl dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dokładne informacje o produktach i cenach, mogą wystąpić błędy cenowe lub typograficzne. SportOstroda.com.pl nie może potwierdzić ceny przedmiotu do momentu złożenia zamówienia. W przypadku, gdy przedmiot jest wymieniony po nieprawidłowej cenie lub z nieprawidłowymi informacjami z powodu błędu w cenie lub informacji o produkcie, SportOstroda.com.pl ma prawo, według własnego uznania, odmówić lub anulować złożone zamówienie pozycja. W przypadku niewłaściwej wyceny przedmiotu SportOstroda.com.pl może według własnego uznania skontaktować się z Tobą w celu uzyskania instrukcji lub anulować zamówienie i powiadomić Cię o takim anulowaniu.

Ceny w różnych walutach

Ceny produktów sprzedawanych przez SportOstroda.com.pl oparte są na wartościach wyrażonych w dolarach amerykańskich (USD). Ceny wyświetlane w innych walutach są przeliczane z dolarów amerykańskich zgodnie z najbardziej aktualnymi kursami wymiany. Ze względu na wahania kursów walut ceny wyświetlane w Witrynie w walutach innych niż amerykańskie, inne niż na stronie poszczególnych produktów, mogą nie być najbardziej aktualne. Obszary Witryny, w których denominacje walut innych niż USA mogą być niedokładne, obejmują między innymi banery promocyjne, strony promocyjne i informacje na stronach kategorii produktów. Cena wyświetlana na stronie pojedynczego produktu, niezależnie od waluty, jest aktualną ceną, jaką jesteś zobowiązany zapłacić SportOstroda.com.pl, z wyłączeniem kosztów wysyłki.

SportOstroda.com.pl nie zna i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe opłaty bankowe lub opłaty za kurs wymiany, które są pobierane przez bank wystawiający lub zewnętrznego dostawcę płatności. Opłaty te są wyłączną odpowiedzialnością klienta i nie będą zwracane przez SportOstroda.com.pl.

Obowiązujące prawo

Niniejsze warunki są regulowane i interpretowane wyłącznie zgodnie z prawem ChRL, bez względu na konflikt zasad prawnych.

Spinki do mankietów

Ta witryna może zawierać łącza do innych witryn w Internecie, które są własnością osób trzecich i są przez nie obsługiwane. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że SportOstroda.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub treści znajdujące się na lub za pośrednictwem takiej witryny.

Środki zaradcze

Zgadzasz się, że środek prawny przysługujący SportOstroda.com.pl w przypadku jakiegokolwiek faktycznego lub grożącego naruszenia niniejszej Umowy byłby niewystarczający i że SportOstroda.com.pl będzie uprawniony do określonego wykonania lub zadośćuczynienia, lub obu, oprócz wszelkich szkód, które SportOstroda .com.pl może być prawnie uprawniony do odzyskania, wraz z uzasadnionymi kosztami jakiejkolwiek formy rozstrzygania sporów, w tym między innymi honorariów prawników.

Żadne prawo ani zadośćuczynienie SportOstroda.com.pl nie będzie wykluczone z jakichkolwiek innych praw, czy to na mocy prawa, czy na zasadzie słuszności, w tym między innymi, nakazów odszkodowawczych, kosztów i kosztów obsługi prawnej.

Żaden przypadek zrzeczenia się przez SportOstroda.com.pl praw lub środków zaradczych wynikających z niniejszych warunków nie oznacza żadnego zobowiązania do udzielenia podobnego, przyszłego lub innego zrzeczenia się.

Wysyłka 

SportOstroda.com.pl wysyła z różnych magazynów. W przypadku zamówień obejmujących więcej niż jeden artykuł możemy według własnego uznania podzielić zamówienie na kilka paczek według stanów magazynowych.

Zaleca się, aby klienci wykupili ubezpieczenie przesyłki podczas płatności, aby dostawa była płynna. W przypadku zamówień z ubezpieczeniem domyślnie oferujemy tę samą paczkę bezpłatnie, jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy podczas dostawy. Jeśli nie ma zapasów, zaoferujemy opcje zwrotu.

Wszystkie zamówienia wysyłamy w dobrej wierze, a SportOstroda.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia nieobjęte ubezpieczeniem.

Cokolwiek klient zamawia, wysyłamy. Nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności za otrzymanie przez klienta niewłaściwego produktu, jeśli złożył niewłaściwe zamówienie.

Jeżeli z jakiegoś powodu dostawa nie powiedzie się, a wysłany adres był poprawnym adresem podanym przez klienta, SportOstroda.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za zwrot paczki.

Wszystkie przesyłki pochodzą z naszych magazynów na całym świecie. Dlatego wszelkie cła lub cła importowe, które są pobierane przez lokalne organy celne, gdy paczka dotrze do kraju docelowego, są wyłączną odpowiedzialnością kupującego. Jeśli kupujący odmówi przyjęcia przesyłki z powodu cła przywozowego lub podatków, kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie koszty związane z tym procesem. Zgodnie z przepisami celnymi SportOstroda.com.pl nie może zadeklarować zakupionych rzeczy jako prezent ani podać kwoty niższej od rzeczywistego kosztu produktu.

Należy pamiętać, że wszelkie skargi dotyczące nieotrzymania paczki wysłanej ryczałtem, przesyłką priorytetową lub standardową należy złożyć w ciągu 3 miesięcy od daty wysyłki (4 miesiące w przypadku krajów Ameryki Łacińskiej z wysyłką pocztową). Wszystkie problemy z dostawą przyspieszoną należy również zgłosić w ciągu 3 miesięcy od daty wysyłki. Po tym czasie żadne odszkodowanie nie będzie oferowane. Należy pamiętać, że ta polityka nie ma zastosowania do paczek dostarczanych za pośrednictwem przyspieszonych metod wysyłki, które są określone jako dostarczone na stronie internetowej firmy kurierskiej.